Zápis z členské schůze AMK Česká Brána pobočný spolek v ÚAMK  konané dne 27.01.2024

Nový  Organizační řád  AMK Česká Brána schválen ČS  

ČS AMK dne 27.01.2024 schválila návrh nového Organizačního řádu AMK v podobě jak vám byl rozeslán. OŘ je platný a účinný od 27.01.2024 a nahrazuje všechny předešlé OŘ, které tím pozbývají platnosti.  

Zápis z výborové schůze 25.10.2023

AMK  Česká Brána Čelakovského 1 Ústí nad Labem


Účast: Zahrádka, Borowczak, Doubek L, Doubek Vlas. Rajtora, Nápravník

Omluven: Vlková

1, Schválení organizace a programu ČS AMK s termínem 27.1.2024 v restauraci Na kopečku pro tento termín a program hlasovali všichni a to 6 členů výboru.

2, Je třeba zajistit inventarizaci majetku AMK a přípravu na předání hospodářky Vlková k datumu ČS.

3, Projednání návrhu na plán a rozpočet AMK v roce 2024

4,Rozhodnuto o pronajmutí dílny (garáže) VCC. Klíče byli předány panu Rajtorovi, nájemní smlouva a výše nájmu bude na programu příští výborové schůze

5, Zpráva kontrolní komise AMK byla projednána a byla vzatá na vědomí

6, Urychleně musí byt zajištěn rozpočet na septik v kempu a výběrové řízení to tohoto výběrového řízení by měl byt osloven i náš člen AMK pan Ulman, zda by měl o tuto práci zájem. Septik v kempu musí byt zhotoven do začátku sezony v kempu a to do konce dubna roku 2024

Zapsal Zahrádka

Zápis z výborové schůze  22 .září 2023

AMK Česká Brána Čelakovského 1 Ústí nad Labem

Účast: Zahrádka, Borowczak, Vlková, Doubek L, Doubek Vlas. Rajtora

Omluven: Nápravník

Host: Landovský za kontrolní komisi

1, Hospodářka p. Vlková podala informace o hospodaření AMK  za první pololetí roku 2023

2, Potvrzení a schválení kooptace do výboru AMK Česká Brána pana Martina Rajtory

3, Výboru byla zástupcem kontrolní komise panem Ladovským přečten zápis z kontroly.

Písemná zpráva ze strany KK bude výboru předložena.

4,Výboru byla panem Ladislavem Doubkem předána výpověď z dílny AMK v Krásném Březně k 30.9.2023. V této souvislosti byl ze strany 3 subjektů sdělen zájem o pronájem volné dílny, a to panem Ulmanem, panem Vlastimilem Doubkem starším a klubem VCC. Všichni jmenovaní jsou členy AMK Česká Brána. Ohledně výběru nového nájemce si Výbor ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Další jednání ve věci proběhne na příští výborové schůzi v říjnu 2023.

5, Výboru byla oznámeno, že při kontrole účetnictví bylo zjištěno, že pan Vlastimil Doubek nemá zaplacené některé faktury z posledních let a celková částka dluhu činí 18.917,-Kč. Na tuto částku pan Doubek Vlastimil předal výboru splátkový kalendář. Částka bude splacena do konce roku 2023

6, Na výboru byl podán dotaz panem Rajtorou, zda by na soutěžích, které pořádá klub VCC nemohla být vystavená soutěžní motorka a auto které soutěží pod AMK a mají velké úspěchy na soutěžích.

7, Paní Vlková informovala výbor ohledně odvozu starých pneumatik ze dvora AMK firmou AVE CZ. Bylo dohodnuto, že až bude možné pneu odvézt,je nutné telefonicky sjednat termín odvozu a poslat objednávku na přistavení kontejneru pro odvoz pneumatik.

8. Výbor byl informován o termínu jednání Transformační komise, která se koná dne 3. 10. 2023 v klubovně AMK.

9. Další schůzka výboru se koná v říjnu , datum bude včas oznámen.

Zapsala VlkováDne 8.06. 2023 se konal výbor AMK s tímto programem

1. Schválení zápisu z ČS AMK  : výbor schvaluje zápis z ČS dne 27.05.2023

2. Schválení Ustanovení, složení a náplně činnosti Transformační komise a tajemníka komise 

Výbor schvaluje ,v souladu se Stanovami a usnesením ČS AMK , Ustanovení Tranformační komise jako poradního orgánu výboru ve složení :   Zahrádka - odbornost Autoturistika. Borowczak- MOTO , Kemmer -AUTO , Landovský , Přibyl - VCC a tajemníka komise Krenk - tajemník svolává jednání TK, řídí jednání TK a pořizuje zápis , výbor rozhodl, že pro případné výdaje na právní pomoc při přípravě dokumentů na ČS se vyčleňuje částka 10 000 Kč. 

 3. Schválení registrace do odborností AMK 

výbor schvaluje jako součást přípravy ČS provedení registrace členů AMK do odborností , registrace proběhne mailem do 31.07.2023 zodpovídá Vlková , který podá zprávu o stavu registrací na výboru v září 

 4. Schválení data ČS - 

Výbor schvaluje : ČS AMK se uskuteční poslední sobotu v lednu 2024 tj. 27.01.2024 , místo a program budöu určeny později 

5. Schválení zvýšení nájmu nájemcům restaurace a kempu Stará Oleška 

Výbor rozhodl : Nájem v roce 2023 se podle smlouvy navyšuje z důvodu inflace o 5 procent. 

6. Dokooptace do výboru AMK . 

Výbor rozhodl na základě dohody s představiteli VCC, že od následující výborové schůze je do výboru AMK za VVC kooptován  pan Martin Rajtora a to na dobu určitou do lednové ČS AMK. 

 7. Úhrada výdajů na schůzi VCC dne 23.20.2021

Výbor rozhodl, že pozastavená úhrada výdajů na schůzi členů AMK odbornosti VCC dne 23.10,2021 bude provedena , podmínkou je dodání prezenčních listin schůze. Zodpovídá Vlková a výbor VCC do 30.06.2023. 

8. Další schůze výboru se koná v září  2023.

 Na programu bude : Zpráva o výsledcích registrace do odborností - Vlková Zpráva o akcích VCC a dalších odborností za období leden - srpen 2023 - zástupci odborností ve výboru Zpráva o stavu hospodaření za 1-8 2023 - Vlková, Zahrádka Plán a postup přípravy ČS 2024 - Zahrádka Členská  schůze pobočného spolku AMK Česká Brána 

                                                   se konala dne 27.05.2023


Členská schůze se těšila velkému zájmu členů - zúčastnilo se jí 133 členů tj. cca 75 procent členů s hlasovacím právem ( buď osobně a nebo formou zastoupení )

Schůze začala v 10,30 a trvala do cca 15 00. 

Schůze ukončila dlouho trvající spor o orgánech spolku, doplnila orgány spolku o zástupce VCC  a připravila půdu pro budoucnost. 

Protože však nebyly, a ani nemohly být, vyřešeny všechny požadavky a přání členů a vyřešeny všechny aktuální výzvy , rozhodla ČS, že se další ČS bude konat  27. ledna 2024. Obsahem této schůze , kromě běžné agendy , bude zejména Změna Organizačního řádu, Odvolání a volba orgánů spolku a systémové návrhy, které  budou reagovat na aktuální situaci ve spolku a které byly dlouho neřešené. 

Vzhledem k nedostatku času do členské schůze vás výbor žádá o pravidelné sledování těchto stránek a mailů, které vám přijdou. Pro přípravu ČS potřebuje výbor vaši aktivní spolupráci. 

Zápis z členské schůze bude , je zveřejněn  na tomto webu v sekci dokumenty . Kompletní materiály z ČS jsou uloženy u výboru AMK.

Výbor děkuje všem členům za účast  na ČS a očekává vaše aktivní zapojení nejen do činnosti AMK, ale také do přípravy ČS 2024.