Kdo jsme

Jsme pobočným spolkem spolku Ústřední automotoklub České republiky z. s. s vlastním majetkem a právní subjektivitou.

Datum zápisu:1. ledna 2014

Datum vzniku:1. ledna 1994

Spisová značka:L 51887 vedená u Městského soudu v Praze

Název:AMK Česká brána v ÚAMK

Sídlo:Čelakovského 829/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Identifikační číslo: 44553790

Právní forma: Pobočný spolek

Účel:

Podpora a ochrana zájmů motoristů, podpora a rozvoj motoristického sportu i nemotorových sportovních disciplín, dosažení udržitelného a společensky odpovědného rozvoje motorismu, snižování negativních vlivů motorismu na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, uchování památek dokladujících historii a vývoj motorismu.

Statutární orgán - předseda AMK : FRANTIŠEK ZAHRÁDKA, 

Den vzniku funkce: 14. září 2021

Způsob jednání: Pobočný spolek zastupuje navenek ve všech věcech předseda.

Zakladatel: Ústřední automotoklub České republiky z. s., IČ: 005 65 555Na strži 1837/9, Krč, 140 00 PrahaOstatní skutečnosti:

Registrační č. v evidenci ÚAMK ČR: 0000465

Toto jsou jediné oficiální stránky našeho AMK. Dokumenty a informace na nich zveřejněné jsou oficiálními dokumenty AMK Česká Brána . Stanoviska na nich zveřejněná jsou oficiálním názorem výboru AMK.

Automotoklub Česká brána byl počátkem sedmdesátých let minulého století součástí ZO Svazarmu Mírové náměstí, Ústí nad Labem. V roce 1971 se AMK osamostatnil a členská schůze schválila název ZO Svazarmu-AMK Česká brána.V roce 1990 byl zrušen Svazarm. V této době postupně opouštěli AMK členové jiných než motoristických sportů a přecházeli pod sportovní autority, které vznikly transformací v 90. letech a také zánikem Svazarmu. AMK Česká brána se přiklonil k ÚAMK, následníkovi Svazarmu a v klubu zůstaly jen motoristické odbornosti.

V současnosti je AMK Česká Brána pobočným spolkem spolku Ústřední automotoklub České republiky z. s. s vlastním majetkem a právní subjektivitou.

V rámci AMK existuji 4 organizační skupiny, jejichž postavení upravuje platný Organizační řád AMK a to včetně práva delegovat členy do výboru AMK. Tento systém umožňuje členům vnitřně se organizovat podle svých specifických zájmů . Vývojem společnosti a zájmů členů, je dnes největší zájem členů soustředěn na automobilové a motocyklové veterány a to ve vnitřním organizačním celku Veteran Car Club Česká Brána. Kromě Autokempu Stará Oleška, který je majetkem AMK, jsou právě tradiční akce odbornosti VCC Česká Brána nejviditelnějšími aktivitami AMK Česká Brána v současnosti.Historie klubu aneb 53 let On the road

AMK Česká Brána má dlouhou historii .

Zvyklosti a obyčeje klubu bychom měli ctít.

Dlouholetým základním principem a obyčejem klubu již od roku 1971 je výbor klubu složený ze zástupců odborností a samostatnost jednotlivých odborností při jejich činnosti.

Většina našich předchůdců-zakladatelů AMK již nežije. Nedávno zesnul i jeden ze zakladatelů klubu a dlouholetý významný hybatel dění v klubu Jindřich Plíhal.

Jména v textu uvádíme tedy i jako vzpomínku na členy, kteří klub vybudovali a jejichž zásluhou má klub majetek, ze kterého profituje dnešní generace členů . Bez práce těchto lidí by nebyl camp ani dílny v Krásném Březně. Bez majetku by nebyl příjem. A bez příjmu by se nebylo o co se hádat. Jako klub, pokud by vůbec existoval, bychom "žili" z členských příspěvků a pro některé ambiciózní členy bychom nebyli dost atraktivní. Namlouvat si, že naše stávající problémy nesouvisí s penězi, je naivní.

Dlouholetí členové klubu - ti co vybudovali majetek klubu - mohli vytvořit uzavřenou skupinu a profitovat z majetku, který vznikl jejich zásluhou. Na nich bylo, koho do klubu přijmou. Na členství v klubu není nárok, o přijetí rozhoduje výbor. Tito lidé však klub nováčkům neuzavřeli, měli radost, že se klub rozrůstá. Dnes má AMK bezmála 200 členů.


POHLED DO SAMOSTATNÉ HISTORIE AMK ČESKÁ BRÁNA AMK

Česká brána byl počátkem sedmdesátých let minulého století součástí ZO Svazarmu Mírové náměstí, Ústí nad Labem. V roce 1971 se AMK osamostatnil a členská schůze schválila název ZO Svazarmu-AMK Česká brána (stále v rámci Svazarmu). V roce 1971 byl hlavní výbor složen ze zástupců všech odborností (Vrbata, Volráb, Kašpar, Černý, Plíhal, Voženílek, Míčka, Svoboda, Dorotík, Troják, Fiedler, Hohan, Rybáček, Černík)

Po osamostatnění bylo nutno na činnost získat finanční prostředky. Klub to řešil tzv. vedlejší hospodářskou činností, kterou organizacím tehdejší režim a legislativa umožňovala. V praxi to znamenalo, že členové pod záštitou klubu v podstatě mohli vytvářet podnikatelskou činnost a zisk. Tento však náležel organizaci (klubu), který jej směl použít na vlastní provoz nebo jako investice do existujícího nebo budoucího (probíhajících investičních záměrů) majetku klubu.

Zástupci klubu tak začali provozovat nákladní dopravu, dále uzavřeli nájemní smlouvu na pozemek ve Staré Olešce a zde začali budovat mototuristické tábořiště, jako základ pro dnešní camp. Dále se podařilo získat do majetku areál garáží v Krásném Březně, kde provozovali svépomocnou dílnu. Tím klub získal do vlastnictví nejen majetek, ale i finance na činnost a mohl tak podporovat další sportovní odbornosti.

Zpočátku se v AMK sdružovaly jak motoristické sporty (motocykloví závodníci, automobiloví závodníci, mototuristika), ale také nemotoristické technické sporty (biatlon, cyklotrial, střelba a další). AMK Česká brána organizoval závody motocyklů (Ústecký okruh), závody do vrchu, motocrossové (Všebořice) závody, autocrossové závody (např. Severní terasa), mototuristické srazy a soutěže, závody do vrchu, manifestační jízdy, ale i třeba doškolování řidičů nebo akce pro mládež např. dopravní soutěž "Táto, mámo jeď opatrně" nebo organizoval závody minikár. Pro členy AMK organizoval technické prohlídky vozidel a tzv. servisní dny s podporou firem např. PAL nebo Barum. Tyto akce byly pořádány přímo pod záštitou AMK Česká Brána.

To vše si vyžadovalo značné finanční náklady, které v tu dobu převážně zajišťovala a byla schopna pokrýt vedlejší hospodářská činnost. Tuto vedlejší hospodářskou činnost tehdy zajišťovali sami členové ve svém volném čase.

Vzhledem k počtu odborností, které chtěly provádět činnost samostatně, byl schválen organizační řád, který činnost všech samostatných odborností upravoval. Odbornosti (kluby jednotlivých sportovních disciplín) AMK Česká brána sdružoval, metodicky vedl a dbal o jejich řádné hospodaření. Veškerý majetek vlastnil AMK Česká brána. Pokud však odbornost vlastnila svůj majetek např. závodní motocykly nebo auta, zůstávaly tyto majetkem dané odbornosti.
Pro koordinaci všech zájmových a sportovních činností byl zvolen tzv. hlavní výbor, který byl složen ze zástupců volených nebo delegovaných členů jednotlivými odbornostmi (kluby). Zároveň byly odbornosti oprávněny zvolit si své vlastní vedení (podvýbor), který řídil dění uvnitř daného klubu bez toho, aniž by do něj AMK Česká Brána jakkoliv zasahoval. Odbornosti byly finančně podporovány dle výsledků jejich činnosti a výsledků sportovních výkonů. Rozpočet schvaloval a finance rozděloval hlavní výbor.


V roce 1976 přišli zástupci VCC Sedláček, Jiroušek a další se žádostí vstoupit do AMK. Po diskuzi, která se týkala především požadavků VCC ohledně podpory ze strany AMK a představ o činnosti VCC, jim bylo vyhověno. VCC se v té době potýkal s finančními problémy a většinu akcí si tehdy platili členové sami. Podmínky měli dvě, že budou pracovat samostatně a AMK jim nebude bránit, pokud by se chtěli zcela osamostatnit. V tomto ohledu jim bylo vyhověno. Zástupci VCC se seznámili s organizačním řádem AMK a zavázali se jej dodržovat. Veterán klub se tak stal jednou z odborností AMK.

Tehdejší činnost klubu měla velmi široký záběr, byla rozmanitá a vzhledem k množství odborností i časově a organizačně náročná. Díky dobrému vedení a disciplíně uvnitř AMK i odborností se však dařilo naplňovat plánované cíle a AMK Česká Brána byl často zmiňován např. v tisku jako příkladně fungující organizace. Jednotlivé kluby spolupracovaly mezi sebou a vzájemně si vycházely vstříc např. při pořádání sportovních akcí nebo závodů, kdy se na podobných organizačně náročných akcích podílela celá členská základna napříč všemi kluby.


28. 2. 1987 zorganizoval AMK výroční členskou konferenci, na které byl zvolen výbor ze všech odborností ve složení: Sochor, Černý, Špička, Pinta, Sedláček, Plíhal, Svoboda, Hlavsová, Rechziegel, Grundová, Šimek.


V roce 1990 byl zrušen Svazarm. V této době postupně opouštěli AMK členové jiných než motoristických sportů a přecházeli pod sportovní autority, které vznikly transformací v 90. letech a také zánikem Svazarmu. AMK Česká brána se přiklonil k ÚAMK, následníkovi Svazarmu a v klubu zůstaly jen motoristické odbornosti. Motocyklový a automobilový sport, mototuristika a tehdy ještě nerozhodnuti členové VCC. Někteří tehdy pod vedením pana Červeného z AMK odešli. Většina členů však nakonec zůstala, protože bylo zřejmé, že na činnost jsou třeba peníze, které jim AMK může do značné míry zajistit.

Po transformaci v roce 1992 tak AMK sdružoval pouze motoristické odbornosti. Hlavní výbor byl nahrazen výborem AMK. Došlo tak k prvním změnám organizačního řádu jako bylo zrušení hlavního výboru a dále se určilo složení výboru AMK, které sestávalo z delegovaných a volených členů jednotlivých odborností s platností od 17. 12. 1993.


Složení výboru z r. 1993: Vrátný, Kricner, Šabach, Dovolil, Sochor, Plíhal, Vlk, Špička, Másilková, Černý, Doubek, Hlavsová.

Dle tohoto organizačního řádu se pracovalo až do roku 2014, s nepsaným, ale každých pět let voleným výborem, složeným se zástupců všech odborností.


Složení výboru AMK Česká brána v roce 2012: (Zahrádka, Sochor, Plíhal, Vlková, Slapnička, Borowczak, Doubek). Většina členů zastupuje odbornosti. Tři členové zastupují AMK. Tento výbor pouze koordinuje činnost klubů a zajišťuje jim prostředky pro jejich činnost. Kluby pracují samostatně, volí si svá vedení, samostatně organizují svou činnost, podílejí se na sportovních/zájmových akcích atd. Záleží především na představách a práci členů v klubech, jaký bude výsledek jejich činnosti. Výbor AMK do těchto interních záležitostí klubů nijak nevstupuje.


V roce 2016 se již výbor volil dle tohoto organizačního řádu ze zástupců AMK a ze zástupců všech odborností. Zároveň byla schválena změna názvu klubu na AMK Česká brána v ÚAMK.

Rok 2024 se stal dalším předělem v činnosti AMK. 

Na ČS  AMK 27.01, 2024 byl přijat nový organizační řád , který zakotvuje strukturu AMK v podobě 4 klubů - VCC, Autoturistika, Motosport a Autosport. Všechny kluby mají zastoupení ve výboru AMK . Těžiště činnosti je v samotných klubech, které si sami volí své orgány a určují svoji činnost.